Aigua

En Esquerra Unida creiem que totes les persones han de tenir garantits serveis tan fonamentals per a tenir unes condicions de vida dignes com el subministrament elèctric o l’accés a aigua corrent. L’habitatge, l’educació, la sanitat… Són drets fonamentals que les administracions haurien de garantir a la ciutadania.

Des de l’àmbit municipal el marge d’acció respecte a aquestes qüestions és molt limitat, però tenim molt clar que serem coherents amb el nostre ideari en tot el que estiga en la nostra mà. Per açò el regidor Juan Ramón Martín va contestar que no signaria un sol tall d’aigua la primera vegada que Aigües d’Alacant va sol·licitar el seu vistiplau per a tallar subministraments d’aigua. No han tornat a enviar-li cap més.

“Tampoc va a estar l’Ajuntament pagant sempre l’aigua, però hi ha moments donats que una persona té una temporada difícil i pot no tenir diners”

Esquerra Unida pansa a encarregar-se de la regidoria d’Aigua a l’octubre de 2017. Poc després, el regidor Juan Ramón Martín es posa en contacte amb Aigües d’Alacant per a instaurar a Sant Joan un fons social com tenen altres municipis veïns com Mutxamel, El Campello o Alacant. Els tècnics porten un any preparant la documentació necessària i previsiblement entre en funcionament abans d’abril de 2019, encara que l’àrea de Serveis Socials ja gestiona ajudes d’emergència que les famílies en situació d’extrema vulnerabilitat utilitzen per a pagar factures.

Com la tarifa de clavegueram és la mateixa des de 2012, hi haurà una pujada de 10 cèntims al mes. D’aquesta recaptació, el 40% es reinvertirá en el poble, en infraestructures i tasques de sanejament. Un altre tant servirà per a nodrir el bo social amb el qual s’ajudarà puntualement a les persones i famílies en risc d’exclusió social perquè no es queden sense aigua en les seues llars.

Agua

En Esquerra Unida creemos que todas las personas deben tener garantizados servicios tan fundamentales para tener unas condiciones de vida dignas como el suministro eléctrico o el acceso a agua corriente. La vivienda, la educación, la sanidad… Son derechos fundamentales que las administraciones deberían garantizar a la ciudadanía.

Desde el ámbito municipal el margen de acción respecto a estas cuestiones es muy limitado, pero tenemos muy claro que seremos coherentes con nuestro ideario en todo lo que esté en nuestra mano. Por eso el concejal Juan Ramón Martín contestó que no firmaría un solo corte de agua la primera vez que Aguas de Alicante solicitó su visto bueno para cortar suministros. No han vuelto a enviarle ninguno más.

“Tampoco va a estar el Ayuntamiento pagando siempre el agua, pero hay momentos dados en que a una persona le pilla una temporada mala y puede no tener dinero”

Esquerra Unida pasa a encargarse de la concejalía de Agua en octubre de 2017. Poco después, el regidor Juan Ramón Martín se pone en contacto con Aguas de Alicante para instaurar en Sant Joan un fondo social como el que tienen otros municipios vecinos como Mutxamel, El Campello o Alicante. Los técnicos llevan un año preparando la documentación necesaria y previsiblemente entre en funcionamiento antes de abril de 2019, aunque el área de Servicios Sociales ya gestiona ayudas de emergencia que las familias en situación de extrema vulnerabilidad utilizan para pagar facturas.

Como la tarifa de alcantarillado es la misma desde 2012, habrá una subida de 10 céntimos al mes. De esta recaudación, el 40% se reinvertirá en el pueblo, en infraestructuras y tareas de saneamiento. Otro tanto servirá para nutrir el bono social con el que se ayudará puntualemente a las personas y familias en riesgo de exclusión social para que no se queden sin agua en sus hogares.