Associacions

Quan vam entrar a formar part del govern local en 2015, Associacionisme es limitava a gestionar els espais públics que se cedeixen als col·lectius de Sant Joan. És l’àrea de Participació on es gestionen les subvencions que s’atorguen a les associacions.

Ara sabem que aquesta divisió no té sentit; considerem que Participació hauria d’englobar tot el que es refereix al teixit associatiu. D’aquesta forma, també serà més fàcil treballar braç a braç amb les associacions per a organitzar activitats de les quals es beneficie tot el poble. A més, les polítiques encaminades a dinamitzar la vida social i a fomentar la participació activa seran més eficaces si es compta amb les experiència de les associacions de Sant Joan. Per açò proposarem aquest nou repartiment de competències després dels comicis de maig.

Què hem aconseguit?

Esquerra Unida va passar a encarregar-se d’Associacionisme a l’octubre de 2017 i des d’eixe moment Clara Rodríguez ha posat ordre a les cessions d’espais. La majoria estaven caducades o en precari. Molts col·lectius no feien ús de l’espai del que disposaven, mentre que uns altres es quedaven sense poder desenvolupar part de la seua activitat precisament per falta d’espai. I d’altres necessitaven llocs amb característiques molt diferents.

“Açò ha sigut el primer pas, arreglar tot açò, i ara s’està treballant en el reglament d’utilització d’espais. Un reglament que és un conveni, és a dir, exigeixes a canvi una activitat mínima”

En concret en la Casa de les Associacions (antic Mercat Municipal), hi havia molts despatxos infrautilizados, així que s’han habilitat dues sales multifuncionales i qualsevol associació pot sol·licitar el seu us.

A més, el criteri per a la cessió de locals i infraestructures municipals era, com a mínim, poc clar. Per açò la responsable d’Esquerra Unida ha articulat un reglament que acabarà amb l’arbitrarietat i s’adaptarà a les necessitats reals de les associacions de Sant Joan. D’altra banda, el reglament funcionarà com una sort de contracte: s’exigirà a les associacions beneficiàries una activitat que revertisca de forma positiva en el municipi.

Asociaciones

Cuando entramos a formar parte del gobierno local en 2015, Asociacionismo se limitaba a gestionar los espacios públicos que se ceden a los colectivos de Sant Joan. Sin embargo, el área de Participación es la que gestiona las subvenciones para las asociaciones.

Ahora sabemos que esta división no tiene sentido; consideramos que Participación debería englobar todo lo que se refiere al tejido asociativo. De esta forma, también será más fácil trabajar codo con codo junto con las asociaciones para organizar actividades de las que se beneficie todo el pueblo. Además, las políticas encaminadas a dinamizar la vida social y a fomentar la participación activa serán más eficaces si se cuenta con las experiencia de las asociaciones de Sant Joan. Por eso propondremos este nuevo reparto de competencias después de los comicios de mayo.

¿Qué hemos conseguido?

Esquerra Unida pasó a encargarse de Asociacionismo en octubre de 2017 y desde entonces Clara Rodríguez ha puesto orden a las cesiones de espacios. La mayoría estaban caducadas o en precario. Muchos colectivos no hacían uso del espacio del que disponían, mientras que otros se quedaban sin poder desarrollar parte de su actividad precisamente por falta de espacio. Y otros tantos necesitaban lugares con características muy diferentes.

“Esto ha sido el primer paso, arreglar todo esto, y ahora se está trabajando en el reglamento de utilización de esos espacios. Un reglamento que es un convenio, es decir, exiges a cambio una actividad mínima”

En concreto en la Casa de las Asociaciones (antiguo Mercado Municipal), había muchos despachos infrautilizados, así que se han habilitado dos salas multifuncionales cuyo uso puede solicitar cualquier asociación.

Además, el criterio para la cesión de locales e infraestructuras municipales era, como mínimo, poco claro. Por eso la responsable de Esquerra Unida ha articulado un reglamento que acabará con la arbitrariedad y se adaptará a las necesidades reales de las asociaciones de Sant Joan. Por otro lado, el reglamento funcionará como una suerte de contrato: se exigirá a las asociaciones beneficiarias una actividad que revierta de forma positiva en el municipio.