Igualtat

Igualtat2019-04-23T09:10:08+00:00

Igualtat

La recerca de la justícia social forma part de la identitat d’Esquerra Unida, per açò des del principi treballem de forma igualitària en les nostres regidories i col·laborem amb els actes organitzats per l’àrea d’Igualtat. Quan a l’octubre de 2017 Clara Rodríguez es va posar al capdavant d’aquesta regidoria, redoblem la seua activitat.

Vam rebre la responsabilitat de gestionar Igualtat amb molta il·lusió perquè creiem en el gran potencial de les polítiques municipals per a construir a poc a poc una societat justa i igualitària. Perquè des del poble es pot parlar de tu a tu amb la gent.

La política local et permet portar actes de conscienciació als carrers o al mercat, et possibilita treballar amb les associacions o els treballadors municipals per a detectar i canviar comportaments masclistes subtils adquirits i perpetuats per inèrcia. Des de la política local es pot programar formació específica en els col·legis i instituts i educar en valors d’igualtat a les generacions del futur.

Però per desgràcia a Sant Joan l’àrea d’Igualtat estava completament desmantellada, l’esquerra ha hagut de remuntar Igualtat des de zero. I queda molt per fer.

“Hi ha poc pressupost si realment vols fer coses significatives, polítiques que senten les bases del que hauria de ser la Igualtat en un Ajuntament”

Accions per a la visibilització i la conscienciació

En un any i mig Clara Rodríguez ha dotat a Igualtat d’un espai propi en la Casa de Cultura. També ha ampliat els actes lúdics, culturals, formatius amb els quals es commemora el 8 de Març, l’Orgull LGTBI i el Dia Internacional per l’Eliminació de les Violències Masclistes, a més d’instaurar una campanya nova amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència.

I per descomptat, per a organitzar tots aquests actes hem treballat conjuntament amb el teixit associatiu del municipi, a més de col·laborar amb altres institucions com la Universitat d’Alacant, ja que en Esquerra Unida creiem en la participació activa i real.

Al respecte, cal destacar la bona predisposició i les ganes de col·laborar dels centres escolars de Sant Joan, als quals ara s’ofereix molta més formació en Igualtat i en prevenció de violència de gènere.

Plaça de l’Ordana | FOTO: M.R. SALA

Polítiques contra la violència masclista

Fins a fa ben poc l’àrea d’Igualtat era tan inexistent que l’Ajuntament de Sant Joan no té ni protocol per a saber com actuar davant una víctima de violència masclista. La Policia Local, els Serveis Socials i Igualtat no estaven coordinades, com tampoc existia coordinació amb Guàrdia Civil.

“Ningú sap en aquest Ajuntament com actuar davant una víctima de violència de gènere”

Ara Clara Rodríguez està treballant per a solucionar aquests problemes urgents, per als quals s’estan emprant els Fons d’Estat en matèria de Violència de Gènere. També amb aquesta partida s’ha projectat una formació específica en violència masclista per al personal de Serveis Socials i per als agents de la Policia Local, així com una formació més general per al conjunt de funcionariat. A més, amb aquests fons es van a recuperar els serveis d’assessorament jurídic i psicològic a víctimes de violència.

Posant les bases perquè Sant Joan tinga un Pla d’Igualtat

El Pla d’Igualtat Municipal està caducat. De fet, l’anterior Pla es va redactar però mai va arribar a posar-se en pràctica. I aquesta realitat ha de canviar. Perquè un Pla d’Igualtat senta les bases per a articular totes i cadascuna de les iniciatives municipals; perquè un Pla d’Igualtat ofereix un marc que garanteix que l’Ajuntament actuarà de forma responsable en aquesta matèria. I també perquè hi ha moltes subvencions de les quals Sant Joan podria beneficiar-se i no ho fa, ja que per a rebre-les és necessari comptar amb un Pla d’Igualtat.

“Podria haver destinat els diners a altres coses més visibles però per a mi és important que hi haja un Pla d’Igualtat perquè va a definir unes bases respecte al futur que són imprescindibles”

Davant aquest panorama la regidora d’Esquerra Unida ha preparat tota la documentació necessària per a licitar la redacció d’un Pla d’Igualtat i ha engegat el procés. Elaborar un Pla d’aquesta envergadura és un treball de calat, impossible d’assumir des del propi consistori, on ni tan sols hi ha una Agent d’Igualtat durant tot l’any. Per açò Clara Rodríguez és conscient que el Pla d’Igualtat no s’aprovarà en aquesta legislatura, però sí s’han assegut les bases perquè es materialitze en el pròxim any.

Com veieu, queda molt treball per fer. I en sol any i mig hem demostrat que el nostre partit és clau per a articular polítiques que realment contribuïsquen a eradicar la xacra de la violència masclista i a instaurar la igualtat entre totes les persones.

Esquerra Unida és clau per a donar-li a Igualtat la importància que mereix

Amb Esquerra Unida en el govern local en els pròxims quatre anys, totes les polítiques internes per a lluitar contra la violència masclista i el Pla d’Igualtat s’engegaran i podran consolidar-se i instaurar-se. Som la garantia que tot el treball del que hem assegut les bases no va a quedar-se en un calaix.

El nostre repte principal és dotar a Igualtat de més pressupost i maniobra d’acció per a poder fer polítiques veritablement transformadores i de futur.

Igualdad

La búsqueda de la justicia social forma parte de la identidad de Esquerra Unida, por eso desde el principio trabajamos de forma igualitaria en nuestras concejalías y colaboramos con los actos organizados por el área de Igualdad. Cuando en octubre de 2017 Clara Rodríguez se puso al frente de esta concejalía, redoblamos su actividad.

Recibimos esta responsabilidad con ilusión porque creemos en el gran potencial de las políticas municipales para construir poco a poco una sociedad justa e igualitaria. Porque desde el pueblo se puede hablar de tú a tú con la gente.

La política local te permite llevar actos de concienciación a las calles o al mercado, te posibilita trabajar con las asociaciones o los trabajadores municipales para detectar y cambiar comportamientos machistas sutiles adquiridos y perpetuados por inercia. Desde la política local se puede programar formación específica en los colegios e institutos y educar en valores de igualdad a las generaciones del futuro.

Por desgracia en Sant Joan el área de Igualdad estaba completamente desmantelada, la izquierda ha tenido que remontar Igualdad desde cero. Y queda mucho por hacer.

“Hay poco presupuesto si realmente quieres hacer algo que sea significativo, algo que siente las bases de lo que tendría que ser la Igualdad en un Ayuntamiento”

Políticas para la visibilización y la concienciación

En este año y medio Clara Rodríguez ha dotado a Igualdad de un espacio propio en la Casa de Cultura. También ha ampliado los actos lúdicos, culturales y formativos con los que se conmemora el 8 de Marzo, el Orgullo LGTBI y el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias Machistas. Además, ha instaurardo dos campañas nuevas: una con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y otra en época navideña para concienciar y acabar con el sexismo en los juguetes infantiles.

Por supuesto, para organizar todos estos actos hemos trabajado mano a mano con el tejido asociativo del municipio, además de colaborar con otras instituciones como la Universidad de Alicante, ya que en Esquerra Unida creemos en la participación activa y real.

A este respecto cabe destacar lo colaboradores que son los centros escolares de Sant Joan, a los que ahora se ofrece mucha más formación en Igualdad y en prevención de violencia de género.

Políticas contra la violencia machista

Hasta hace bien poco el área de Igualdad era tan inexistente en el Ayuntamiento de Sant Joan que ni siquiera cuenta con un protocolo para saber cómo actuar ante una víctima de violencia machista. La Policía Local, los Servicios Sociales e Igualdad no estaban coordinadas, como tampoco existía coordinación con Guardia Civil.

“Nadie sabe en este Ayuntamiento cómo actuar ante una víctima de violencia de género”

Ahora Clara Rodríguez está trabajando para solucionar estos problemas urgentes, para los que se están empleando los Fondos de Estado en materia de Violencia de Género. También con esta partida se ha proyectado una formación específica en violencia machista para el personal de Servicios Sociales y para los agentes de la Policía Local, así como una formación más general para el conjunto de funcionariado. Además, con estos fondos se va a recuperar el servicio de asesoramiento jurídico y psicológico a víctimas de violencia.

Sentando las bases para que Sant Joan tenga un Plan de Igualdad

El Plan de Igualdad Municipal está caducado. De hecho, el anterior Plan se redactó pero nunca llegó a ponerse en práctica. Y esta realidad tiene que cambiar. Porque un Plan de Igualdad sienta las bases para articular todas y cada una de las iniciativas municipales; porque un Plan de Igualdad ofrece un marco que garantiza que el Ayuntamiento actuará de forma responsable en esta materia. Y también porque hay muchas subvenciones de las que Sant Joan podría beneficiarse y no lo hace, ya que para recibirlas es necesario contar con un Plan de Igualdad.

“Podría haber destinado el dinero a otras cosas más visibles pero para mí es importante que haya un Plan de Igualdad porque va a sentar bases respecto al futuro que son imprescindibles”

Ante este panorama la concejala de Esquerra Unida ha preparado toda la documentación necesaria para licitar la redacción de un Plan de Igualdad y ha puesto en marcha el proceso. Elaborar un Plan de esta envergadura es un trabajo de calado, imposible de asumir desde el propio consistorio, donde ni tan solo hay una Agente de Igualdad durante todo el año. Por eso Clara Rodríguez es consciente de que el Plan de Igualdad no se aprobará en esta legislatura, pero sí se han sentado las bases para que se materialice en el próximo año.

Como veis, queda mucho trabajo por hacer. Y en solo año y medio hemos demostrado que nuestro partido es clave para articular políticas que realmente contribuyan a erradicar la lacra de la violencia machista y a instaurar la igualdad real entre todas las personas.

Esquerra Unida es clave para darle a Igualdad la importancia que merece

Con Esquerra Unida en el gobierno local en los próximos cuatro años, todas las políticas internas para luchar contra la violencia machista y el Plan de Igualdad se pondrán en marcha y podrán consolidarse e instaurarse. Somos la garantía de que todo el trabajo del que hemos sentado las bases no va a quedarse en un cajón.

Nuestro reto principal es dotar a Igualdad de más presupuesto y maniobra de acción para poder hacer políticas verdaderamente transformadoras y de futuro.

Blog y referències en premsa

23,05,1923,05,19

Visitas teatralizadas para dar voz a santjoaneras silenciadas por la Historia

By |maig 23rd, 2019|Categories: Cultura, Igualdad, Notas de prensa|Tags: , , , , , , |0 Comments

Durante todo el verano en los jardines de la Casa

14,05,1914,05,19

Igualdad recupera la atención psicológica para víctimas de violencia machista

By |maig 14th, 2019|Categories: Igualdad, Notas de prensa|Tags: , , , , , , |0 Comments

Las víctimas de violencia machista contarán con atención psicológica profesional

09,04,1909,04,19

“La igualdad se consigue empoderando a las mujeres, pero también acabando con la masculinidad tóxica”

By |abril 9th, 2019|Categories: Igualdad, Notas de prensa|Tags: , , , , , , , |0 Comments

Los hombres tienen la responsabilidad de establecer relaciones igualitarias y